Casa Trapezis

Concepte

La casa s’assenta sobre una parcel·la on el pendent natural del terreny, les mitgeres inclinades, el paisatge de fons de la serralada del Cadí i l’orientació sud, marquen la direccionalitat fonamental a la qual el projecte s’enfoca mitjançant la forma elemental del trapezi que configura, en planta i secció, tant els volums generals de la casa com els de les diferents peces interiors, de tal manera que tota la composició queda tensada projectant l’espai cap a les bones vistes i l’assolellament. Alhora, s’aposta per una dualitat constructiva i estructural que configura la seqüència atmosfèrica que defineix la casa. Per una banda, la materialitat estereotòmica de la pedra i el formigó que assenten la casa sobre el terreny, configuren el porxo d’entrada, l’espai de circulació i serveis de les plantes baixa i primera, la naturalesa cavernària de la planta soterrània, i alhora aporten inèrcia tèrmica al conjunt. Per altra banda, la lleugeresa tectònica de la fusta que es recolza flotant sobre els volums pesats, caracteritzant el pati d’accés, configurant els espais interiors servits -el garatge i les diferents estances interiors-, i possibilitant l’entrada de llum al mig del soterrani. Com a síntesi, una sèrie d’obertures generoses en els diferents trapezis, connecten els diferents espais entre si i amb l’exterior, generant una rica concatenació de visuals que integra la dualitat atmosfèrica.

Imatges

Plànols

Fitxa Tècnica

Ús: Habitatge

Ubicació: Cerdanya

Data de projecte: 2022

Superficie construïuda: – 386 m2

Autor: Nil Brullet Francí

Equip: Nil Brullet Francí, Mario García Gil, Luis Mateos Vidal

Fotografia: Andrés Flajszer

Projectes Relacionats