Biblioteca a Gelida

Concepte

El solar de la nova biblioteca de Gelida s’ubica en un solar frontissa entre trames urbanes, el nucli antic del municipi i la zona residencial, que alhora presenta una notable diferència de cota. La proposta d’un edifici de forma triangular, que maximitza l’ocupació en planta, permet projectar una gran plaça en coberta que esdevé un nou punt de centralitat, un ampli espai pla dins la inclinada vessant de la muntanya on s’assenta el municipi. En aquesta gran plaça, oberta a les vistes cap a la vall, es planteja el desenvolupament d’activitats diverses: fent junta amb la trama urbana s’hi disposa la terrassa del bar, al centre una zona de jocs infantils, a l’extrem del triangle una àrea de lectura i relació, i a sobre del plec de la coberta una zona de grades des de les quals es gaudeix de les vistes i la posta de sol els dies de primavera i estiu. Una gran pèrgola vegetal, de fulla caduca, proporciona ombreig els mesos més càlids, i conté les cèl·lules fotovoltaiques. Unes grades i una rampa accessible, configuren un ampli sistema de descens que permet baixar a una cota inferior on s’obre una placeta que servirà com a espai acotat d’accés de la biblioteca, al voltant de la qual, amb l’objectiu de dotar-la de vitalitat, s’hi situen les peces més dinàmiques: l’àrea d’accés, l’espai polivalent i la zona infantil.

En creuar el cancell d’entrada s’arriba a l’àrea d’accés on també trobem la zona de diaris i revistes, i música i imatge que hi aporten activitat. Des del quadrant de l’àrea d’arribada, accedim per una banda a la sala polivalent, que pot ser usat amb independència de la resta de la biblioteca. Per altra banda, entrem a la zona infantil, relativament separada de la resta d’espais de la biblioteca, connectada amb la placeta d’accés que pot usar per fer activitats a l’aire lliure. Finalment, des del costat de l’ascensor s’accedeix a la zona de treball intern que en aquesta planta té els espais que requereixen il·luminació natural – fins i tot amb una terrassa pròpia pel descans del personal-, i es connecta de forma directa a través de l’ascensor amb el dipòsit documental i el magatzem logístic que estan situats a la planta inferior.

A través d’una ampla escala de caragol accedim a la planta -1, on se situa l’àrea d’informació i fons general, oberta cap a la façana nord, amb diferents tipologies de punts de lectura, i directament relacionada amb els espais de formació i suport que estaran convenientment sectoritzats, i s’il·luminen i ventilen a través de la franja de la façana sud-oest. La zona de l’arxiu es disposa semienterrada recolzantse en el Camí Vell de l’estació, de tal manera que les sales que no requereixen il·luminació natural i que es necessiten estabilitat hidrotèrmica (dipòsits, magatzems, etc…) es disposen enterrades, i les estances per consultes donen a façana. Aprofitant el desnivell topogràfic del carrer es proposa l’accés de l’arxiu permetent-ne un funcionament completament independent. Des d’aquest accés, agafant una rampa s’accedeix al pàrquing de cotxes que queda a sota de la planta -1 on també hi ha la zona d’instal·lacions.

Imatges

Plànols

Fitxa Tècnica

Ús: Equipament

Ubicació: Gelida

Data de projecte: 2021

Superficie construïuda: – 1.017,51 m2

Autor: Nil Brullet Francí, Taller d’Arquitectura a Les Golfes

Equip: Carmen Bodelón, Martina Fabré, Nil Brullet, Manuel Brullet, Maria Morillo, Javier Manén

Projectes Relacionats