Espai polivalent de Carrencà

El punt de partida del projecte de l’espai polivalent de Can Carrencà, és la integració del nou edifici al parc que es configura com un nou espai re-naturalitzat, amb límits permeables, connectat ecològicament amb els espais naturals de la Serralada de marina.

Per assolir aquesta sinergia entre edifici i parc, uns plans longitudinals d’acer corten, disposats perpendiculars al pendent per deixar discórrer el verd entre ells, organitzen el paisatgisme i alhora són les costelles estructurals del nou edifici, de tal manera que s’obté una unitat entre ordre natural i construcció.

Concepte

L’organització paisatgística proposa un projecte per la totalitat del parc (que en aquesta primera fase encara no s’està desenvolupat), que mitjançant un pentagrama de costelles d’acer corten, organitza les circulacions i la topografia, introduint un eix peatonal que creua el parc longitudinalment connectant els seus diferents nivells. A la cota on es troba la masia, s’ha disposat el nou espai polivalent, la volumetria en L del qual genera una plaça: un nou pol d’atracció, amb suficient força per convertir-se en un centre urbà per Martorelles. Des d’allà es per on s’accedeix a la gran sala polivalent i a on dona servei el nou bar que actúa com a element dinamitzador i de “tancament” de l’espai. 

A l’edifici els plans de corten convertits en pantalles estructurals, sostenen la gran coberta vegetal, entesa com una extensió de la superfície del parc. Les cobertes transitables sobre la galeria i el bar, representen una extensió de la zones trepitjables del parc de tal manera que els seus camins segueixen per sobre l’edifici. Al mateix temps, la disposició perpendicular a la pendent de les costelles i el manteniment del talús de la façana nord-est, fan “entrar” el paisatge dins l’edifici i permeten les vistes passants, aconseguint que allò construït no interrompi la continuïtat visual del paisatge. 

Acceptant la disposició de l’edifici que marcava el planejament, la volumetria proposada tracta d’obrir-se cap a la bona orientació per assegurar un comportament energètic òptim: el bar obert cap al sud-est i el gran volum de l’espai polivalent disposat mirant cap a sud-est i sud-oest. A la planta primera es col·loquen els despatxos de les entitats locals. Totes les façanes incorporen sistemes domotitzats d’estors o porticons microperforats de corten, per protegir-se de la insolació. Interposada entre la sala polivalent, la plaça i el bar, apareix la galeria d’accés, servint com a distribuïdor de circulacions i, alhora, com a gestor climàtic. La combinació d’aquestes estratègies energètiques passives amb un sistema de plaques fotovoltaiques i bomba aerotèrmica, possibiliten un edifici de consum quasi nul (nZEB).

Imatges

Plànols

Fitxa Tècnica

Ús: Equipament

Ubicació: Martorelles, Barcelona

Data de projecte: 2019 | Data inici obra: 2019 | Data final obra: 2020

Superficie construïda: 1430 m2

Autor: Nil Brullet Francí, Maria Morillo Sedó

Equip: Nil Brullet, Mario García, Lluís Mateos, Maria Morillo

Proyectos Relacionados