Apartament MIKADO

Concepte

En un habitatge de la Vila Olímpica de Barcelona 92’, es demana la reforma de la zona de dia de la casa. S’enderroquen tots els envans, incorporant una habitació i la cuina que estaven segregades, de tal manera que s’obté un espai més ampli i unificat, que s’ocuparà amb una estratègia compositiva basada en la repetició d’un element constructiu fonamental: el llisto de fusta de roure de 4cm.

A partir de la repetició de llistons, disposats vertical o horitzontalment, es conforma un nova distribució, estructurada en una sèrie de volums que contenen els elements servidors (les barres de la cuina, els armaris i les estanteries dels libres) i articulen un espai obert, on es generen visuals creuades, la llum i la ventilació naturals es reforcen, i on juga un rol especial la disposició de la nova  cuina en L que permet integrar-la conformant un àmbit per disposar la taula del menjador, i alhora mantenir a través de la seva barra visuals cap a l’exterior.

La repetició dels llistons de fusta, les diferents profunditats que prenen o la distancia entre ells, conforma un atmosfera marcada per l’accentuació de les dimensions verticals i horitzontals, per les transparències, i per la calidesa de la fusta, que es contraposa al color blanc de parets i sostre que serveixen com a teló de fons.

Imatges

Plànols

Fitxa Tècnica

Ús: Habitatge

Ubicació: Barcelona

Data de projecte: 2020 | Data inici obra: 2021 | Data final obra: 2021

Superficie construïuda: – m2

Autor: Nil Brullet Francí

Equip: Nil Brullet | Lluís Mateos

Fotografia: Andrés Flajszer

Projectes Relacionats